Menu

Generalforsamling 2018

image
05. april 2018 kl. 10:07

Onsdag d. 18 april kl. 18.30

Vedtægter BSI fodbold ift. GF

§ 10 Generalforsamling

Stk. 1. Afdelingernes generalforsamlinger er den enkelte afdelings øverste myndighed i afdelingens egne anliggender.

Stk. 2. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 15 år, har betalt forfaldent kontingent og har været medlem i mindst tre måneder. En stemmeret kan kun være gyldig ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret.

Stk. 4. Passive medlemmer kan, hvis den enkelte afdelings generalforsamling stemmer for det, vælges ind i bestyrelsen.

Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet, meddelelse i afdelingens klubblad, via e-mails, de digitale sociale medier eller lignende medier.

Stk. 6. Tidspunktet fastlægges ud fra den enkelte afdelings interesser.

Stk. 7. Den endelige dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8. Dagsordenen på en afdelings ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: - Valg af dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning m.m. samt en referent. - Årsberetning - Forelæggelse af afdelingens reviderede regnskab  Indkomne forslag - I de lige år vælges formand – 1-3 bestyrelsesmedlemmer – 1-2 revisor og 1-2 revisorsuppleant - I de ulige år vælges næstformand – kasserer – og de evt. resterende bestyrelsesmedlemmer – 1-2 revisor – 1-2 revisorsuppleant – samt 1 medlem til fællesudvalget -Eventuelt

Stk. 9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

  • Formand Engin er på valg
  • Bestyrelsesmedlemspost søgt af Zakaria Atta
  • Revisor Michael er på valg
  • Revisor suppleant på genvalg

Endelige dagsorden udsendes 8 dage før som anført i stk. 7 (så dagsordenspunkter og eventuelle opstillinger til poster skal annonceres senest d. 10/4)

 

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i BSI Fodbold